فروشگاه بزرگ اینترنتی کشت آنلاین، تحولی عظیم در عرصه اراِئه محصول